ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ

 • Home
 • /
 • ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ

(89/336/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrikli/elektronik cihaz ve sistemlerin normal elektromanyetik ortamında yaydıkları elektromanyetik bozulma seviyeleri ile hem kendi çalışmasını, hem de diğer cihazların çalışmasını engellemeyecek şekilde ve kendisi de çalışacağı normal elektromanyetik ortamlardaki diğer elektromanyetik bozulmalardan korunmuş olarak imal edilmeleri, belgelendirilmeleri, işaretlenmeleri ve piyasaya arz edilmeleri ile ilgili usûl ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, elektromanyetik bozulmaya neden olan veya bu tür bozulmadan performansı etkilenen cihazlara uygulanır ve bu cihazlarla ilgili koruma şartlarını, muayene, belgelendirme ve CE uygunluk işaretlemesi hususlarını kapsar.

(2) Radyo amatörleri tarafından kullanılan telsiz cihazları, Uluslararası Telekomünikasyon Sözleşmesinin 1 inci maddesindeki telsiz düzenlemelerinin 53 numaralı tanımına göre cihaz ticari olarak piyasada bulunmuyor ise, bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

 1. a) 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak,
 2. b) Avrupa Birliğinin 91/263/EEC, 92/31/EEC ve 93/68/EEC direktifleri ile değiştirilmiş olan 89/336/EEC direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) AT: Avrupa Topluluğunu,
 2. b) AT Tip İnceleme Belgesi: İlgili hükümlerde atıf yapılan bir onaylanmış kuruluşun, incelenen cihazın tipinin, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğunu tevsik ettiği belgeyi,
 3. c) AT Uygunluk Beyanı: İmalatçının, cihazın bu Yönetmeliğin şartlarına uygun olarak imal edildiğine dair yazılı beyanını,

ç) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

 1. d) Cihaz: Elektrikli ve /veya elektronik aksamlar içeren teçhizatları ve donanımları ile birlikte tüm elektrikli ve elektronik aletleri,
 2. e) Elektromanyetik bağışıklık: Elektromanyetik bozulmanın olması halinde, bir cihazın, teçhizat veya sistem ünitesinin kaliteyi düşürmeden çalışabilme yeteneğini,
 3. f) Elektromanyetik bozulma: Bir teçhizat veya sistem ünitesinin ya da bir cihazın performansını azaltabilen elektromanyetik olayı ve elektromanyetik gürültü, istenmeyen sinyal ya da ortamın kendisinin yayılımındaki değişikliği,
 4. g) Elektromanyetik uyumluluk: Bir cihazın, teçhizat veya sistem ünitesinin kendi elektromanyetik ortamında, bu ortama tolerans dışı elektromanyetik bozulmaya yol açmadan ve belirli bir seviyedeki elektromanyetik bozulmalardan etkilenmeden çalışabilme yeteneğini,

ğ) Komisyon :Avrupa Komisyonunu,

ı) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

 1. i) Yetkili organ: Ek II’de belirtilen kriterleri karşılayan ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen bir kuruluşu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İmalat ve Koruma ile İlgili Genel Şartlar ve Standardlar

İmalat ve koruma ile ilgili genel şartlar
MADDE 5 – (1) Cihaz, elektromanyetik uyumluluk bakımından aşağıda belirtilen koruma şartlarını yerine getirmelidir:

 1. a) Cihazın yarattığı elektromanyetik bozulma, radyo ve telekomünikasyon cihazları ve diğer cihazların amaçlandığı gibi çalışmasını sağlayacak seviyeyi geçmemelidir.
 2. b) Cihaz, amaçlandığı gibi çalışmasını sağlayacak seviyede yapısal elektromanyetik bozulma bağışıklığına sahip olmalıdır.
 3. c) Cihaz, sebep olduğu maksimum elektromanyetik bozulma, başka cihazların yanı sıra Ek III’te belirtilen cihazların kullanımını engellemeyecek şekilde imal edilmelidir.

ç) Bütün cihazlar ve özellikle yukarıda belirtilenler, 6 ncı maddede atıfta bulunan standartlara uygun olan cihazların yol açtığı bozulmanın seviyesi de dikkate alınarak, çalışmaları planlanan normal elektromanyetik uyumluluk ortamında sorunsuz çalışma için yeterli seviyede yapısal elektromanyetik bağışıklığa sahip olacak şekilde imal edilmelidir.

 1. d) Cihazların amaçlarına uygun kullanımı için gerekli olan bilgiler, cihazla birlikte verilen tanıtım ve kullanma kılavuzunda yer almalıdır.
 2. e) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde atıfta bulunulan uyumlaştırılmış ulusal standardlara, uyumlaştırılmış ulusal standardların bulunmadığı hallerde yine anılan maddede atıfta bulunulan ulusal standardlara uygun olan cihazların genel şartlara uygun olduğu kabul edilir. İmalatçının standardları uygulamadığı veya kısmen uyguladığı veya bu standardların bulunmadığı hallerde, 8 inci maddeye göre değerlendirilmiş olan cihazların genel şartları yerine getirdiği kabul edilir.

Standardlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren cihazlarla ilgili Türk Standardları Enstitüsünce belirlenen uyumlaştırılmış ulusal standardlar ile bunların referansları olan uyumlaştırılmış Avrupa standardlarının isimleri, referans numaraları ile bunlara ilişkin değişiklikler, bu standardların ilgili olduğu Yönetmelik belirtilmek suretiyle, Bakanlıkça Resmi Gazete’de yayımlanır. Bakanlık bu bilgileri Komisyon’a iletilmek üzere Müsteşarlığa bildirir.

(2) Uyumlaştırılmış ulusal standardların mevcut olmadığı durumlarda Bakanlık bu Yönetmeliğe ek olarak çıkartılacak tebliğle Türk Standardları Enstitüsünce hazırlanacak ulusal standardların isimleri ve referans numaralarını Resmi Gazete’de yayımlar ve bu standardların isimleri, numaraları ve metinlerini Komisyona iletilmek üzere Müsteşarlığa bildirir.

(3) Komisyonun uyumlaştırılmış standardların 5 inci maddede belirtilen şartları tam olarak karşılamadığını veya ulusal standardların söz konusu şartları artık karşılamadığını bildirmesi halinde, bu standardların uygulamadan tamamen veya kısmen çekilmesi gerektiği hususundaki Komisyon görüşüne uygun olarak bu standardlar Bakanlıkça geri çekilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri

Standardların uygulandığı cihazlarda uygunluk değerlendirmesi
MADDE 7 – (1) İmalatçı ya da Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen standardları uyguladığı cihazlar için, cihazın bu Yönetmeliğe uygunluğu, imalatçı tarafından bir AT Uygunluk Beyanı düzenlenerek belgelendirilir. AT Uygunluk Beyanı cihazın piyasaya sürülmesini takip eden on yıl süreyle Bakanlık tarafından istenildiği takdirde incelenmek üzere muhafaza edilir.

(2) CE uygunluk işareti, imalatçı ya da Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi tarafından cihazın üstüne, bu mümkün değilse ambalajın üstüne, tanıtma ve kullanma kılavuzuna veya garanti belgesine okunabilir, görülebilir, sabit ve silinmeyecek bir şekilde iliştirilir.

(3) Ne imalatçının ne de yetkili temsilcisinin Türkiye’de yerleşik olmaması durumunda, yukarıda belirtilen AT Uygunluk Beyanını muhafaza etme yükümlülüğü cihazı piyasaya ilk arz edene aittir.

(4) AT Uygunluk Beyanı ve CE uygunluk işareti ile ilgili hükümler Ek I’de belirtilmiştir.

(5) CE uygunluk işaretinin biçimi ve anlamı açısından üçüncü tarafları yanıltabilecek işaretlerin cihaza, ambalajına, tanıtma ve kullanma kılavuzuna veya garanti belgesine iliştirilmesi yasaktır. CE uygunluk işaretinin görünmesini ve okunmasını engellemeyecek şekilde cihaza, ambalajına, tanıtma ve kullanma kılavuzuna veya garanti belgesine başka bir işaretleme yapılabilir.

Standardların uygulanmadığı cihazlarda uygunluk değerlendirmesi
MADDE 8 – (1) İmalatçının 6 ncı maddede belirtilen standardları uygulamadığı veya kısmen uyguladığı yahut bu standardların yetersiz kaldığı durumlarda, cihazın piyasaya sürülmesini takip eden on yıl süreyle, Bakanlık tarafından istenildiği taktirde incelenmek üzere, imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi bir teknik dosya bulundurmak zorundadır.

(2) Cihazın tanımının yer aldığı bu dosya, cihazın 5 inci maddedeki koruma şartları ile uygunluğunu gösteren prosedürleri açıklar ve bir yetkili organdan alınan bir teknik raporu veya belgeyi içerir.

(3) Ne imalatçının ne de yetkili temsilcisinin Türkiye’de yerleşik olmaması durumunda, yukarıda belirtilen AT Uygunluk Beyanını muhafaza etme yükümlülüğü cihazı piyasaya ilk arz edene aittir.

(4) Cihazın teknik dosyada belirtilenlere uygunluğu, 7 nci maddede belirtilen prosedüre göre belgelendirilir.

(5) Bu maddenin hükümlerine tabi olarak, cihazların 5 inci maddedeki koruma şartlarını sağladığı kabul edilir.

Radyokomünikasyon cihazlarında uygunluk değerlendirmesi
MADDE 9 – (1) Uluslararası Telekomünikasyon Sözleşmesinde tanımlandığı şekilde radyokomünikasyon için tasarlanmış cihazlar için imalatçı ya da Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, 10 uncu maddede belirtilen AT Tip İnceleme Belgesi vermeye yetkili kuruluşlardan birinden cihazın uygunluğuna dair bir AT Tip İnceleme Belgesi aldıktan sonra bu cihazın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu 7 nci maddede belirtilen prosedüre göre belgelendirir.

(2) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında sadece radyo (telsiz) amatörleri için tasarlanmış olması halinde, yukarıda belirtilen cihazlar için bu maddenin birinci fıkrası hükmü geçerli değildir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yetkili Organ

Yetkili Organ
MADDE 10 – (1) Bakanlık tarafından görevlendirilecek yetkili organlar, Ek II’deki asgari kriterleri sağlamak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Piyasaya Arz, Piyasa Gözetimi ve Denetimi, CE Uygunluk İşaretinin
Haksız İliştirilmesi, Genel Şartlara Uygunsuzluk ve Özel Tedbirler

Piyasaya arz
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsamında bulunan ve bu Yönetmeliğin şartlarını sağlayan cihazların elektromanyetik uyumluluk gerekçesiyle, piyasaya sürülmesi yasaklanamaz.

(2) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki cihazların, gerektiği şekilde monte edilerek bakımı yapıldığında ve amacına uygun olarak kullanıldığında, bu Yönetmeliğin şartlarına uygun olduğunu ve gerekli uygunluk değerlendirme prosedürlerinden geçtiğini gösteren CE uygunluk işaretini taşıması halinde, piyasaya arzını ve hizmete sunulmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

Piyasa gözetimi ve denetimi
MADDE 12 – (1) Bakanlık, cihazların piyasa gözetimi ve denetimini 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte ve 9/5/2003 tarihli ve 25103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir. Denetim sonuçlarının olumsuz olması halinde, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uygulanır.

CE uygunluk işaretinin uygunsuz iliştirilmesi
MADDE 13 – (1) CE uygunluk işaretinin uygunsuz olarak iliştirilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda, imalatçı ya da Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi cihazın CE uygunluk işareti ile ilgili hükümlere uygunluğunun sağlanması ve Bakanlık tarafından getirilen şartlar dahilinde ihlalin sona erdirilmesi ile yükümlüdür.

(2) Bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen söz konusu usulsüzlüğün devam ettiği Bakanlık tarafından tespit edilirse, Bakanlık söz konusu cihazın piyasaya sürülmesini yasaklamak veya kısıtlamak yahut piyasadan toplatılmasını sağlamak için uygun tüm tedbirleri alır.

Genel şartlara uygunsuzluk
MADDE 14 – (1) Bakanlık, beraberinde bu Yönetmeliğin 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen uygunluk değerlendirme vasıtalarından birinin bulunduğu cihazın 5 inci maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen koruma şartlarına uygun olmadığını tespit etmesi halinde, söz konusu cihazın piyasadan çekilmesini, piyasaya arzının yasaklanmasını veya kısıtlanmasını teminen uygun bütün önlemleri alır.

(2) Bakanlık alınan tedbiri, gerekçeleriyle birlikte ve özellikle de uygunsuzluğun;

 1. a) Cihazın 6 ncı maddede belirtilen standardları karşılamaması durumunda, 5 inci maddedeki koruma şartlarını sağlamamasından,
 2. b) 6 ncı maddede belirtilen standardların yanlış uygulanmasından veya bu standardlardaki eksikliklerden, kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirterek, Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir.
 3. c) Uygun olmayan bir aparatın beraberinde 8 inci maddeye göre bir Yetkili Organ tarafından düzenlenmiş teknik rapor veya belge ya da 9 uncu maddeye göre bir yetkili kuruluş tarafından düzenlenmiş AT Tip İnceleme Belgesi bulunması durumunda, Bakanlık söz konusu rapor ya da belgeyi düzenleyen kişi hakkında uygun tedbirleri alır ve bu tedbirleri Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir.

Özel tedbirler
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin hükümleri aşağıda belirtilen özel tedbirlerin uygulanmasını engellemez:

 1. a) Mevcut olan veya olması muhtemel bir elektromanyetik uyumluluk problemini gidermek için cihazın özel bir yerde kullanımı veya hizmete alınması ile ilgili olarak alınan tedbirler.
 2. b) Emniyet amacıyla kullanılan ulusal telekomünikasyon ağlarını, alıcı veya verici istasyonlarını korumak için alınan cihazların tesisi ile ilgili tedbirler.

(2) Bu maddenin (a) ve (b) bentlerine göre alınan özel tedbirler Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve üye ülkelere bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bildirim
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra, Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirilir.

Ulusal komite
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ve işlerliğinin sağlanması amacıyla, gerektiğinde, Bakanlık koordinasyonunda ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bir ulusal komite kurulabilir. Bu komiteye iştirak edecek kurum ve kuruluşlar ve komitenin çalışma usul ve esasları yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

Aykırı davranışlarda uygulanacak hükümler
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve bu Kanun çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanan mevzuat hükümleri uygulanır.

Düzenlemeler
MADDE 19 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili ulusal mevzuat düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1 – Koruma şartları bu Yönetmelikte belirtilen belirli cihazlarla ilgili özel yönetmelikler yürürlüğe girdiğinde, bu cihazlar veya koruma şartları konusunda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 20 – (1) 2/6/2002 tarihli ve 24773 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (89/336/AT)” yürürlükten kaldırılmıştır. Daha önce diğer düzenlemelerde söz konusu Yönetmeliğe yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış olarak kabul edilir.

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek I

AT UYGUNLUK BEYANI VE CE UYGUNLUK İŞARETİ

1- AT Uygunluk Beyanı

AT Uygunluk Beyanı aşağıdaki hususları içerir:

– İlgili cihazın tanımı,

– Cihazın uygunluğunun belirtildiği koşullara ve uygun olduğunda bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğun sağlanması için alınmış ulusal önlemlere atıf,

– İmalatçıyı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisini sorumlu kılan imza sahibinin kimliği,

– Varsa, onaylanmış bir kuruluşun verdiği AT Tip İnceleme Belgesine atıf.

2- CE Uygunluk İşareti

CE uygunluk işaretlemesi aşağıdaki biçimde “CE” harflerinden oluşur:

CE uygunluk işareti büyültülür veya küçültülür ise, yukarıdaki çizim içinde gösterilen oranlar değişmemelidir.

CE uygunluk işareti değişken unsurları, aynı tarz ve dikey boyutlarda olmalıdır. Dikey boyut, 5 milimetreden küçük olamaz.

– Cihazın CE uygunluk işaretini öngören başka yönetmeliklere tabi olduğu durumlarda, CE işareti cihazın söz konusu başka yönetmeliklere de uygun olduğunu gösterecektir.

Ancak, bu yönetmeliklerden biri veya birkaçının, bir geçiş dönemi boyunca, imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, CE uygunluk işareti, sadece uygulanan yönetmelik veya yönetmeliklerin hükümlerine uygunluğu gösterir. Bu durumda, uygulanan yönetmelik veya yönetmeliklerin ilgili hükümleri, yönetmeliklerin öngördüğü ve cihazın beraberinde bulunan belge, uyarı ve talimatlarda belirtilmelidir.

Ek II

ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN VE YETKİLİ ORGANLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ KRİTERLER

Bakanlık tarafından tayin edilen kuruluşlar aşağıdaki asgari şartları karşılamalıdır:
1. Personel ve gerekli araç ve ekipmanların varlığı,
2. Personelin teknik yeterliliği ve mesleki tecrübe,
3. İdari ve teknik personelin, söz konusu ürünle doğrudan ya da dolaylı bağlantısı olan tüm çevre, grup ya da kişilerle ilgili olarak, bu Yönetmelikte öngörülen testlerin yapılması, raporların hazırlanması, belgelerin verilmesi ve doğrulama işlevinin gerçekleştirilmesindeki bağımsızlığı,
4. Personel tarafından mesleki gizliliğin muhafaza edilmesi,
5. Ulusal mevzuat dahilinde Devlet güvencesi olmadığı sürece, kamu sorumluluk sigortasının bulunması.
Yukarıda yer alan 1 inci ve 2 nci paragraflardaki şartların karşılanıp karşılanmadığı, Bakanlıkça belli aralıklarla kontrol edilir.

Ek III

TEMEL KORUMA ŞARTLARININ AÇIKLAYICI LİSTESİ

Cihazın yarattığı azami elektromanyetik bozulma, özellikle aşağıdaki cihazların kullanılmasını engellemeyecek şekilde olmalıdır:
(a) Ev tipi radyo ve televizyon alıcıları
(b) Endüstriyel imalat ekipmanları
(c) Seyyar telsizler
(d) Seyyar telsiz ve ticari telsiz telefon ekipmanları
(e) Tıbbi ve bilimsel cihazlar
(f) Bilgi teknolojisi ekipmanları
(g) Ev aletleri ve ev tipi elektronik ekipmanlar
(h) Hava ve deniz telsiz ekipmanları
(i) Eğitim amaçlı elektronik ekipmanlar
(j) Telekomünikasyon şebekeleri ve cihazları
(k) Radyo ve televizyon yayın vericileri
(l) Ampul ve floresan lambalar
Cihazlar ve özellikle de (a) ila (l) arası fıkralarda belirtilen cihazlar, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen standardlara uygun cihazın yarattığı bozulma seviyelerini dikkate alarak, cihazın engelsiz çalışmasını sağlamak için cihazın çalışacağı normal elektromanyetik uyumluluk ortamında yeterli seviyede elektromanyetik bağışıklığa sahip olacak şekilde imal edilmelidir.

Cihazın amacı doğrultusunda kullanılmasını sağlamak için gerekli bilgiler, cihazla birlikte bulunan talimatlarda yer almalıdır.

CE İşareti Hakkında Genel Bilgi İçin CE Belgesi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.